• പുതുതായി ഉൾപെടുത്തിയ പരീക്ഷകൾ

  * ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്

  * പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ

  * എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ

  Register now...

  Made with ♥ by Entraze

  500
 • PSC ഓണ്‍ലൈൻ പരിശീലനം ഇപ്പോൾ അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും

  Register now...

  Made with ♥ by Entraze

 • തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ട അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി PSC Zusaa പണമടച്ചു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്

  Register now...

  Made with ♥ by Entraze

 • PSC പരീക്ഷകൾക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്തികൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ്‍ലൈൻ ആയി സ്വയം പരിശീലനം നടത്താവുന്നതാണ്

  Register now...

  Made with ♥ by Entraze

PSC Calender
PSC Calender

Events for November 2019

View All Events
Available Exams

LDC ( 8 Exams ) ( 52 Mock Exams )


Police ( 1 Exam ) ( 20 Mock Exams )


LGS ( 16 Exams ) ( 25 Mock Exams )


VEO ( 16 Exams ) ( 10 Mock Exams )SA ( 3 Exams ) ( 6 Mock Exams )

Question of the hour

Latest Exam

+91 914 222 5115, +91 989 575 77 15
info@entraze.com
Get in touch

നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള സൂസ എജന്റിനെ കണ്ടെത്തുക